Stichting Open Doors

 Naam:

 Stichting Open Doors

 Fiscaal nummer / RSIN:

 002779250

 Postadres:

 Postbus 47
 3850 AA Ermelo

Doelstelling

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie, door gebed en:

  • De verspreiding van bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening;
  • In bedreigde en onstabiele gebieden christenen voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden;
  • Christenen in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren om zich te vereenzelvigen met vervolgde en bedreigde christenen en hen actief te helpen.

We doen dit omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor. 12:26) en omdat we geloven in de opdracht van Jezus Christus om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het evangelie.
 

De hoofdlijnen van het beleidsplan

De vraag naar steun uit de vervolgde kerk groeit. En dat betekent dat er meer middelen naar ‘het veld’ moeten. Dit kan alleen maar als ook de achterban in landen als Nederland en België in omvang en draagkracht toeneemt. In de komende jaren wil Open Doors Nederland een reguliere inkomensgroei bewerkstelligen van jaarlijks gemiddeld ongeveer acht procent. Open Doors is bereid om hiervoor zo nodig haar percentage fondswervingkosten licht te laten stijgen. Echter, Open Doors hanteert hiervoor een maximum van vijftien procent. Dat is ruim lager dan het percentage van vijfentwintig procent dat het CBF hanteert. Voor 2013 komt het percentage op 9,9 procent waar het in 2012 nog 11,1 procent was.

Open Doors Nederland zet de komende jaren verder in op het werven van nieuwe supporters en donateurs. In feite wil Open Doors de groei vasthouden die jaren geleden is ingezet en christenen uit alle kerkelijke denominaties op de hoogte brengen van de situatie van de vervolgde kerk en hen met elkaar verbinden.

Tegelijkertijd wil Open Doors de persoonlijke band met haar achterban in stand houden. Er wordt met behulp van databaseanalyse en supportersonderzoek gekeken naar de manier waarop supporters betrokken willen worden bij het werk van Open Doors. Voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om de communicatie optimaal te benutten. Daarom zal Open Doors in toenemende mate gebruik maken van toepassingen als zoekwoordenmarketing, sociale digitale netwerken zoals Twitter en Facebook en interactieve digitale nieuwsbrieven. De website vormt een belangrijk onderdeel in het aanbieden van informatie die op de wensen van de supporter is toegesneden.

Open Doors Nederland heeft een beleid om – waar en wanneer dat toegevoegde waarde heeft bij het nastreven van de doelstelling in Nederland en daarbuiten – samen te werken met kerken en andere charitatieve instellingen. Dit geldt in het bijzonder wanneer deze ten doel hebben predikanten en (jeugd)leiders in de kerken in Nederland te dienen. Dit beleid krijgt concreet vorm in projecten die samen met kerken en kerkelijke organisaties worden uitgevoerd om de verbondenheid met de vervolgde kerk te versterken. Ook met andere organisaties wordt in toenemende mate samengewerkt. Een voorbeeld hiervan is het partnership dat Open Doors in 2012 sloot met mannenbeweging De 4e Musketier.

Open Doors Nederland richt zich in haar activiteiten steeds meer op alle generaties binnen de breedte van kerkelijk Nederland. Op deze manier investeert Open Doors Nederland ook in het werven van steun voor de vervolgde kerk in de toekomst.

De genoemde beleidslijnen van Open Doors Nederland maken deel uit van de strategische prioriteiten die lopen tot en met 2015. Deze zijn in 2010 ontwikkeld op basis van extern en intern onderzoek gekoppeld aan een sterkte - zwakte analyse en worden jaarlijks geactualiseerd. Bij het onderzoek is onder meer gekeken naar ontwikkelingen binnen de Nederlandse kerken en naar algemeen relevante maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland.

Samenstelling bestuur Open Doors Nederland
bestuur

Het beloningsbeleid Open Doors Nederland

Beloningsbeleid bestuur
De bestuursleden van Open Doors Nederland zijn als vrijwilliger aan Open Doors verbonden en worden niet betaald voor hun diensten. Wel kunnen zij onkosten declareren. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Beloningsbeleid directie
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directie-beloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt de volgende regeling toegepast. Het beloningsniveau wordt onder meer bepaald door de zwaarte van een functie en de wijze waarop de functie wordt uigeoefend. Voor het bepalen van de zwaarte van de functie wordt gebruik gemaakt van het functiewaarderingssysteem van de overheid (FUWASYS). Bij de bepaling van de hoogte van de salarissen streeft de stichting ernaar aan te sluiten bij de salarisschalen die de rijksoverheid hanteert (BBRA), met toepassing van een kortingspercentage, dat mede afhankelijk is van de salarisschaal. Het beleid is om te belonen ongeveer 20% onder een vergelijkbaar marktniveau dat bepaald wordt door het integrale arbeidsvoorwaardenpakket van de overheid.

Beloningsbeleid personeel
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt de volgende regeling toegepast. Het beloningsniveau wordt onder meer bepaald door de zwaarte van een functie en de wijze waarop de functie wordt uigeoefend. Voor het bepalen van de zwaarte van de functie wordt gebruik gemaakt van het functiewaarderingssysteem van de overheid (FUWASYS). Bij de bepaling van de hoogte van de salarissen streeft de stichting ernaar aan te sluiten bij de salarisschalen die de rijksoverheid hanteert (BBRA), met toepassing van een kortingspercentage, dat mede afhankelijk is van de salarisschaal. Het beleid is om te belonen ongeveer 20% onder een vergelijkbaar marktniveau dat bepaald wordt door het integrale arbeidsvoorwaardenpakket van de overheid. 
 

Activiteiten

Door middel van evenementen, communicatie, marketing, presentaties en reizen geeft Open Doors Nederland de vervolgde kerk een stem waar zij haar verhaal vaak niet kan vertellen. Ook heeft Open Doors Nederland het doel bewustwording te creëren onder haar doelgroepen in Nederland en België en daaruit supporters te werven voor haar activiteiten, door gebedssteun en/of financiële steun. Dit wordt op velerlei manieren gedaan.