Regelmatig plaatsen we nieuwe gebedspunten op deze pagina. Wil je meebidden voor India? Schrijf je in voor onze gebedsnieuwsbrief of houd onze andere uitingen in de gaten.

Bid voor slachtoffers van geweld:

 • Bid voor christenen die het slachtoffer zijn van geweld of bedreigingen vanwege hun geloof.
 • Bid dat de Here God dicht bij Indiase christenen blijft zodat zij zich door Hem gedragen voelen.
 • Dank de Here God voor het werk dat Open Doors via lokale partners kan doen in India. Bid voor een zegen over dit werk.
 • Draag de lokale partners van Open Doors aan de Here God op. Bid dat zij gezegend worden met wijsheid en moed om hun werk te blijven doen.
 • Bid voor christenen die bang zijn geworden door een aanval op hun kerkgebouw. Bid dat ze ondanks alles naar de kerk durven te gaan om medegelovigen te ontmoeten.
 • Bid voor christenen die lijden onder geweld of bedreigingen van dorpsgenoten, familieleden of hindoe-extremisten. Bid dat de Here God rust geeft en vertrouwen in Hem.
 • Bid voor kinderen die het slachtoffer zijn van pesterijen omdat hun ouders geloven. Bid dat zij onthouden dat de Here Jezus van hen houdt en dat ze bij Hem veilig zijn.
 • Dank de Here God voor christenen die standvastig blijven ondanks bedreigingen. Bid dat zij tot steun van hun medegelovigen zijn.
 • Lokale partners van Open Doors vermoeden dat er veel meer geweld tegen christenen plaatsvindt dan de ruim 215 gemelde incidenten, maar dat christenen ze niet durven melden. Bijvoorbeeld vanwege bedreigingen of uit angst voor meer geweld. Bid voor deze christenen. Bid om bescherming, wijsheid en doorzettingsvermogen om ondanks alles Jezus Christus te blijven volgen.

Bid voor vervolgde christenen:

 • Vraag de Here God of Hij Indiase christenen bemoedigt met een tekst, lied of droom.
 • Bid dat de manier waarop christenen leven andere Indiërs aan het denken zet en tot Jezus Christus leidt.
 • Dank de Here God dat Jaanvi* en haar gezin hun leven aan Hem hebben gegeven. Bid dat ze bevestigd worden in deze keus.
 • Jaanvi weet dat de Here God haar helpt en legt haar vragen en nood bij Hem neer. Dank dat wij door dit soort verhalen geïnspireerd en bemoedigd worden. Bid dat Jaanvi naar de Here Jezus blijft gaan met haar gebeden.
 • Bid voor christenen als Jaanvi die na hun bekering tegenstand ondervinden vanuit hun omgeving. Bid dat ze ondanks alles volhouden en zich blijven vasthouden aan de Here God.
 • Jaanvi vraagt gebed voor haar dorpshoofd: “Hij zegt steeds: ‘Wij zijn met veel meer dan jullie, jullie verliezen deze strijd’. Het is mijn verlangen dat hij tot inkeer komt en Jezus Christus gaat volgen.”
 • “Bid alstublieft voor mijn dorp”, vraagt Jaanvi. “Iedereen vertrouwt alleen op de afgoden. Daardoor horen ze niet wat wij vertellen en begrijpen ze de waarheid niet.”
 • Dank de Here God voor het toenemend aantal christenen in en getuigenissen uit India. Bid voor een verdere verspreiding van het evangelie van Jezus Christus in dit land.

Bid voor de Indiase politiek

 • Bid dat de verkiezingen in april en mei rustig, ordelijk en eerlijk verlopen. Lees hier meer over de verkiezingen in India. 
 • Ook al regeert Narendra Modi nu in India, er is er maar Een die alles echt in de hand heeft. Dank de Here God dat hij Koning en Heer is in India.
 • Vraag om wijsheid en bescherming voor de christelijke politici.
 • Bid dat Indiërs verstandig stemmen. Voor hun land, voor hun omgeving en voor zichzelf.
 • Bid dat de Here God christelijke politici sterkt en inzicht schenkt zodat zij zich staande houden tussen alle hindoeïstische partijen.
 • Vraag om een zegen voor de partij die de verkiezingen wint. Bid dat de Here God deze partij tot Zijn eer inzet.
 • Bid om rust en vertrouwen voor christenen die de verkiezingen met angst tegemoet zien.
 • Bid dat de Here God de harten van politici verzacht zodat zij niet alleen mooie beloften doen vóór de verkiezingen, maar deze vervolgens ook uitvoeren.
 • Bid Indiase christenen een licht voor de wereld mogen zijn. Bid dat hun getuigenis en hun leven tot eer van de Here Jezus zijn.
 • Bid dat de Here God Narendra Modi aanraakt zodat ook hij een volgeling van Jezus Christus wordt.

Bid voor christenen in Oost-India:

 • Bid om troost voor de achtergebleven familie van de overleden vrouw. Bid dat ze met de genade en liefde van de Here Jezus naar hun vervolgers kijken.
 • Bid dat de gevluchte families worden voorzien van wat ze nodig hebben nu ze niet meer thuis wonen.
 • Vraag om bescherming en rust voor christenen die in een ‘christenvrij’ dorp wonen.
 • Bid dat de Here God de harten van hindoe-extremisten verzacht. Bid dat er meer ruimte komt voor christenen om in hun dorp te leven.
 • Bid dat de heilige Geest de harten van christenen raakt zodat zij vrijmoedig en vol vertrouwen Jezus Christus blijven volgen.
 • Dank de Here God dat de families ondanks alles Zijn aangezicht blijven zoeken. Bid om zegen en bescherming als christenen een gebedssamenkomst organiseren.
 • Bid voor kinderen en ouderen die op de vlucht moeten voor het geweld. Bid om kracht om vervolging te doorstaan.
 • Bid dat de Here God recht doet zegevieren in Oost-India. Bid om verlichting en bevrijding van de christenen daar.
 • Vraag om wijsheid voor pastors. Hun rol wordt extra bemoeilijkt in de ‘christenvrije’ dorpen.

Gebed voor bekeerde christenen:

 • Dank de Here God voor het toenemend aantal christenen in India.
 • Bid om bescherming, moed en volharding voor degenen die zich van het hindoeïsme hebben bekeerd tot het christendom.
 • Bid om troost voor de ouders van Anjali. Bid dat zij blijven staan onder de druk vanuit hun omgeving.
 • Bid dat bekeerde christenen vol overtuiging achter Jezus Christus aangaan. Bid dat hun levens tot een getuigenis van Hem worden.
 • Bid voor christenen die uit angst voor hun omgeving niet meer de straat op durven.
 • Vraag om bescherming van pastors die hun leven riskeren om Indiërs over de Here God te vertellen.
 • De Here God houdt ook India in de palm van Zijn hand. Bid dat Indiase christenen zich hier bewust van zijn.
 • Bid dat hindoes geraakt worden door de getuigenis van christenen om hen heen.
 • Bid dat de Heilige Geest ruimte krijgt om in de harten van vervolgers te werken.

Gebed voor India:

 • In januari werd bekend dat India de top-10 binnen is gekomen op de Ranglijst Christenvervolging 2019. Bid voor de christenen in dit land.
 • Bid dat de overheid in India zich toleranter opstelt tegenover christenen en andere minderheden.
 • India heeft meer dan een miljard inwoners, onder wie ruim 65 miljoen christenen. Dank de Here God dat al zoveel mensen Jezus Christus kennen en aanbidden.
 • Bid dat Indiase christenen het licht en de liefde van de Here God naar hun medemensen uitstralen.
 • Volgens hindoe-extremisten en de nationale overheid moet elke Indiër hindoe zijn. Bid dat er meer ruimte komt voor christenen.
 • Bid om volharding voor christenen die door hun dorpsgenoten en/of families worden bedreigd, mishandeld of onder druk staan om terug te keren naar het hindoeïsme.
 • Bid voor kinderen en jongeren die op school gediscrimineerd worden omdat zij of hun ouders christen zijn.
 • Bid om moed en doorzettingsvermogen voor pastors die dagelijks hun leven riskeren om Gods Woord te verkondigen.
 • Bid voor christenen die om hun geloof gevangenzitten. Bid dat zij zich vandaag aan een Bijbeltekst of lied vasthouden.

Gebed voor kinderen:

 • Bid voor kinderen die hun vader of moeder missen omdat die gevangenzit of gedood is.
 • Bid dat kinderen zich -ondanks pesterijen- vast blijven houden aan de Here Jezus.
 • Een kindertehuis in India leerde de kinderen over Jezus Christus en deelde aan iedereen een Bijbel uit. Toen men dit ontdekte, volgden er diverse valse beschuldigingen tegen het tehuis. Toen er vervolgens een inval werd gedaan, schreef de pers daarover: “Dit is een dwingende poging om de gedachten van kinderen te beïnvloeden en mondt vaak uit in een religieuze bekering.” Kindertehuizen worden nu streng in de gaten gehouden en de controles zijn na dit incident toegenomen.
 • Bid voor het onderwijs dat kinderen volgen. Veel christelijke kinderen volgen verplicht hindoeïstisch onderwijs of zitten op een school waar zelfs helemaal geen godsdienstonderwijs gegeven mag worden.
 • Bid voor kinderen waarvan het gezin onder druk staat om terug te keren naar het hindoeïsme.
 • Bid voor kinderen die niet meer naar de kerk kunnen omdat die gesloten is of omdat hun pastor gevangen of ontvoerd is.
 • Bid voor kinderen die buitengesloten, gepest of achtergesteld worden.
 • Bid dat kinderen een getuige van de Here God zijn en dat hun vrienden het Licht zien.
 • Bid voor jonge meisjes die in hun klas de enige christen zijn. Zij krijgen vaak te maken met seksuele intimidatie.
 • Na valse beschuldigingen werden ruim twintig kindertehuizen gesloten. Deze tehuizen werden gerund door een christelijke zendelingenorganisatie. De organisatie werd ervan beschuldigd dat ze kinderen zouden misbruiken en onder dwang bekeren. De meeste kinderen die onderwijs in een van de huizen volgden zijn wezen of komen uit arme families. Zij moeten nu naar door de overheid gecontroleerde tehuizen.
Gebed voor pastors:
 • Bid voor pastors in India die lijden onder zware vervolging. Bid voor hen die leven in angst en onzekerheid.
 • Bid voor pastor Jose. Hij werd aangevallen toen zijn gemeente zich klaarmaakte voor de dienst. De pastor en twee van zijn medechristenen werden zwaar gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.
 • Dank de Here God dat er pastors zijn die ondanks alles het Woord van God willen verkondigen.
 • Bid voor pastors die gevangenzitten of bedreigd worden om hun werk.
 • Bid voor Maddira (54). Deze evangelist werd al vaker bedreigd door hindoe-extremisten toen hij werd aangevallen met een bijl. Hij belandde met levensbedreigende verwondingen in het ziekenhuis, maar is inmiddels redelijk hersteld en weer aan het werk.
 • Bid voor de families van pastors. Als een pastor opgepakt wordt, blijft zijn gezin achter, die daardoor nog kwetsbaarder wordt.
 • Bid om moed en doorzettingsvermogen voor pastors die elke dag moeten vechten tegen de duivel.
 • Bid dat pastors hun werk kunnen blijven doen ondanks bedreigingen en aanklachten die tegenover hen worden geuit.
 • Bid voor pastor Sundar. Hij leidde een dienst toen twee buurvrouwen hem bekogelden met stenen. Zijn motor -die de pastor gebruikt voor zijn evangelisatiewerk- werd ook beschadigd.
Gebed voor vrouwen:
 • Bid voor vrouwen in India die lijden onder zware vervolging. Bid voor hen die leven in angst en onzekerheid.
 • Bid voor jonge meisjes die in hun klas de enige christen zijn. Ze hebben te maken met discriminatie en seksuele intimidatie.
 • Bid voor jonge vrouwen die tot geloof komen in de Here Jezus, maar onder druk van hun hindoefamilie toch weer terugkeren naar het hindoeïsme. Bid om standvastigheid en bemoediging.
 • Bid om een zegen voor projecten die vrouwen in India steunen, bemoedigen en leren over God.
 • Bid dat vrouwen een lichtend voorbeeld zijn voor hun familieleden in hun geloof in de Here Jezus.
 • Het is geen uitzondering dat een gezin christen wordt nadat de vrouw tot geloof komt. Juist daarom worden christelijke vrouwen in het nauw gedreven en onder druk gezet om hun geloof in Jezus Christus af te zweren.
 • Als pastors of evangelisten worden opgepakt, blijven de vrouwen met hun gezin achter. Ze vormen een kwetsbaar doelwit. Bid dat de Here God hen beschermt tegen hindoes met kwade bedoelingen.
 • Dank dat steeds meer christelijke vrouwen de mogelijkheid krijgen om te leren lezen en schrijven. Hier door kunnen ze zelf de Bijbel lezen.
 • Bid om vrijmoedigheid voor vrouwen om met vriendinnen en anderen in hun omgeving het evangelie te delen.
 • Vrouwen worden als minderwaardig gezien en volgen vaak geen opleiding. Zij moeten trouwen en voor het huishouden zorgen. Bid dat vrouwen als gelijkwaardig worden behandeld door mannen.
 • Vrouwen zijn vaak armer en kunnen daardoor geen juridische hulp inschakelen. Bid dat er advocaten komen die opkomen voor (christelijke) vrouwen.