Onze missie

Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet. We zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Onze doelstelling

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen we door gebed en:
  • We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
  • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
  • Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.
Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

ANBI-beschikking en CBF-erkenning

Sinds 1 januari 2008 is Open Doors door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat je giften aan Open Doors mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Daarnaast is Open Doors door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gekwalificeerd als ‘Erkend Goed Doel’. Lees hier meer over in ons Erkenningspaspoort. Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Jaarverslag 2019: wat hebben we bereikt?

Open Doors heeft in het afgelopen jaar bijna 2 miljoen Bijbels en christelijke boeken kunnen verspreiden. We konden 3.840.306 mensen trainen en boden 718.770 christenen praktische hulp. Ook hadden we dankzij u met 2.641.481 vervolgde christenen intensief (offline en online) contact en konden we hen bemoedigen te midden van vervolging. Een uitgebreid verslag van ons werk lees je in het jaarverslag 2019.

Doelbesteding

Goed omgaan met de financiële middelen die ons worden toevertrouwd vinden we erg belangrijk. Hoe groot is het percentage van de inkomsten dat we daadwerkelijk aan onze doelstelling besteden? In 2019 was dat 83,5 procent. Van elke euro gaat ruim €0,83 naar Bijbelverspreiding, training, hulpverlening en voorlichting.

Voor fondsenwerving hebben we in 2019 10,7 procent uitgegeven van wat we daarmee aan inkomsten ophaalden. Onze eigen norm hiervoor is maximaal 15 procent. Van onze totale uitgaven hebben we 4,5 procent besteed aan beheer en administratie. Onze interne norm hiervoor is maximaal 5 procent. 

Wat zijn de hoofdpunten uit het beleidsplan?

Het beleidsplan van Open Doors Nederland bouwt voort op onze doelstelling. Ook houdt het plan rekening met de Global Strategic Priorities van de internationale organisatie. In het Beknopt meerjarenplan 2020-2022 staan de hoofdpunten van onze strategie en ons fondsenwervingsbeleid.

Hoe is Open Doors bestuurlijk georganiseerd?

Het bestuur van Open Doors Nederland is in handen van directeur-bestuurder Maarten Dees. Hij stelt het beleid vast. De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering van dit beleid en adviseert de bestuurder. Voor belangrijke beleidsonderdelen, zoals strategische keuzes, is instemming van de Raad van Toezicht vereist. Dit alles is vastgelegd in de Statuten van Stichting Open Doors.

Wat is het beloningsbeleid?

De Raad van Toezicht-leden zijn als vrijwilliger aan Open Doors verbonden. Zij worden niet betaald voor hun diensten. Wel kunnen zij onkosten declareren.

Open Doors is lid van Goede Doelen Nederland en hanteert hun beloningsregeling voor directeuren. Deze regeling is afgestemd op de in januari 2015 in werking getreden WNT2 (Wet Normering Topinkomens).

Het beloningsbeleid voor het personeel volgt de salarisschalen die de Rijksoverheid hanteert (BBRA). Afhankelijk van salarisschaal en positie binnen de schaal wordt een kortingspercentage toegepast tot maximaal 20 procent.

Welke codes en richtlijnen volgt Open Doors?

Open Doors Nederland is lid van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Eenduidige regels helpen bij het verantwoorden van onze werkwijze, kosten en behaalde resultaten. Wij onderschrijven en hanteren daarom de volgende codes en richtlijnen:
  • SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels);
  • Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’;
  • Erkenningsregeling Goede Doelen (vervangt het CBF-Keur, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen);
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen;
  • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.

Hoe steekt de internationale organisatie in elkaar?

In de afgelopen 60 jaar is Open Doors uitgegroeid tot een internationale organisatie. Open Doors-veldkantoren ondersteunen en helpen christenen in ruim 50 landen. Het merendeel van deze landen kunnen we om veiligheidsredenen niet bij name noemen. 

Open Doors Nederland is onderdeel van het wereldwijde Open Doors International. We hebben zusterkantoren in ruim twintig landen. Bijvoorbeeld in Duitsland, Brazilië en Australië. Deze kantoren zetten zich net als wij in voor gebed, bewustwording en fondsenwerving.

Monitoring internationale bestedingen

De financiële steun van onze achterban dragen we af aan Open Doors International. Zij besteden de gelden daar waar Open Doors-veldwerkers christenen helpen. In de meeste landen werken we met nationale of lokale partners zoals kerken en hulporganisaties. Met deze aanpak willen we de lokale kerk versterken in het uitvoeren van haar missie. De vraag vanuit de vervolgde kerk is hierin leidend.

Een deel van de financiële steun gebruiken we voor ons werk in Nederland en Vlaanderen. Open Doors Nederland monitort de internationale bestedingen en rapportages van projecten. We beoordelen of ontvangen donaties de vervolgde kerk op de gewenste manier ondersteunen. Daarvoor hebben we toegang tot internationale systemen op gebied van projectmanagement en financiën. Ook gaan we zelf op reis om vervolgde christenen te ontmoeten en te zien wat de impact van ons werk is.

De verdeling van rollen en verantwoordelijkheden tussen Open Doors Nederland, Open Doors International en lokale partners is helder beschreven. Daarnaast is de ontwikkeling rondom de structurele rapportage van resultaten vastgelegd. Vanaf verslagjaar 2017 nemen we dit op in onze verslaglegging.