Op deze pagina vind je de disclaimer van www.opendoors.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Open Doors Nederland. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Open Doors Nederland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Open Doors Nederland.

Geen garantie op juistheid

Voor eventuele prijzen die op onze website staan vermeld, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Open Doors Nederland te mogen claimen of te veronderstellen.

Open Doors Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding.

Open Doors Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de staat van externe sites waarnaar wij, via hyperlinks, verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van deze disclaimer op deze pagina.