Rebecca zit in de auto

De missie van Open Doors

Open Doors staat daadkrachtig en onbeschaamd op om vervolgde christenen te versterken en hen te laten weten dat ze onderdeel zijn van het wereldwijde Lichaam van Christus. Christenen die worden gediscrimineerd, mishandeld of achter de tralies zitten omdat ze Jezus Christus volgen, mogen nooit alleen staan.

Hier werkt Open Doors al bijna 70 jaar aan. Met hulp van vele bidders, donateurs, sprekers, reizigers en vrijwilligers. Mensen zoals jij.  

Video

Wat doet Open Doors?  

Open Doors steunt vervolgde christenen wereldwijd in meer dan 50 landen. Dit doen wij door Bijbels en christelijke boeken te verspreiden, trainingen aan te bieden en praktische hulp te geven.

Zo werkt Open Doors

Het werk van Open Doors begon in 1955 met één man: Anne van der Bijl. Toen het werk van Open Doors zich uitbreidde, werd onderstaande doelstelling geformuleerd om de werkzaamheden en focus heel duidelijk vast te leggen:  

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. 

Dit doen we door gebed en: 

 • we verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp. 
 • in bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. 
 • christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. 

Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Korintiërs 12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie. 

“Onze organisatie heet ‘Open Doors’ omdat we geloven dat elke deur open is, overal en altijd. Dat geloof ik. Letterlijk. Elke deur is open om binnen te gaan om Christus bekend te maken, zolang je bereid bent om te gaan en je geen zorgen maakt of je wel terugkomt.” 

Anne van der Bijl

Wat betekent dit voor vandaag?

Open Doors werkt in meer dan vijftig landen waar christenen worden vervolgd om hun geloof. Nog altijd verspreiden we Bijbels, geven training en praktische hulp. Een paar voorbeelden:  

 • Soms is het te gevaarlijk of zelfs praktisch onmogelijk om Bijbels in boekvorm te verspreiden in een land waar christenvervolging is. Maar geen land is volgens Open Doors gesloten voor het Evangelie. Zo ontvangen christenen in Noord-Korea Gods Woord via de ether.  
 • Sahar uit Iran is ondersteund door Open Doors en toegerust om in Turkije, waar ze naartoe vluchtte omdat het in haar eigen land te gevaarlijk werd, bekeerde moslimvrouwen bij te staan, pastorale hulp te geven en op te bouwen in geloof.  
 • De jonge Timotéo werd opgevangen in een opvanghuis voor kinderen in Colombia. Waar in zijn ouderlijk huis guerrillastrijders hem probeerden te ronselen voor hun praktijken, kon hij in het opvanghuis veilig opgroeien.  
Khada

Geheime Gelovigen

Actueel

Laat geheime gelovigen niet alleen staan

Geheime gelovigen in Afghanistan, Egypte en landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika leven onder constante druk van extreme vervolging. Ze missen het samenzijn met andere christenen om hun geloof mee te delen en elkaar te bemoedigen. Laat geheime gelovigen daarom niet alleen staan.

Wat doet Open Doors in Nederland en België?  

Open Doors stimuleert dat vervolgde en bedreigde christenen gekend en gesteund worden. Om die missie te volbrengen, is Open Doors afhankelijk van gebed, giften en praktische ondersteuning van christenen in Nederland en België. Daarom roept Open Doors op tot gebed voor vervolgde geloofsgenoten en donaties om projecten in de vervolgde kerk mogelijk te maken. Ook ziet Open Doors het als een belangrijke taak om christenen in de vrije wereld bewust te maken van het feit dat er christenen zijn die niet dezelfde vrijheid kennen om naar de kerk te gaan of hun christelijk geloof te uiten.  

In Nederland en Vlaanderen geeft Open Doors concreet vorm aan dit werk door het organiseren en ontwikkelen van activiteiten en materialen op het gebied van gebed, bewustwording en fondsenwerving: 

 • Gebedsoproepen en -bijeenkomsten 
 • Berichtgeving (bijvoorbeeld via sociale media, nieuwsberichten op de website en het Open Doors Magazine) 
 • Materiaal voor geloofsopbouw en Bijbelstudie 
 • Pers- en publieksvoorlichting bij vragen of verzoeken 
 • Fondsenwervende uitingen, zoals advertenties en brieven of e-mails met een verzoek om steun 
 • Integrale campagnes en evenementen (waaronder de jaarlijkse Open Doors-dag
 • Reizen naar gebieden waar christenen onder druk staan 

De organisatiestructuur laat zien hoe Open Doors Nederland is onderverdeeld in verschillende teams, die samen de schouders eronder zetten om vervolgde christenen te steunen.  

Open Doors Magazines

Gratis

Open Doors Magazine ontvangen?

Meer lezen over de vervolgde kerk? Lees indrukwekkende verhalen, bemoedigende getuigenissen en gebedspunten. Je ontvangt het gratis magazine zes keer per jaar, inclusief gebedskalender. 

Dit doen we dankzij jou hulp

In het jaarverslag van 2023 lees je hoe Open Doors dankzij zeer trouwe bidders en vrijgevige donateurs tot zegen kon zijn voor de vervolgde kerk.  

Sahar coverfoto Open Doors jaarverslag 2023

Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.

2 Timoteüs 3:12

Hoe ziet Open Doors de toekomst?

Christenvervolging stopt niet, daar is de Bijbel duidelijk over. Het werk van Open Doors, om vervolgde christenen bij te staan als vervolging hen treft, gaat dus ook door.

Om als organisatie duidelijk te hebben waar we naartoe werken, maakt Open Doors elke drie jaar een beleidsplan. Dat beleidsplan bouwt voort op de doelstelling. Ook houdt het plan rekening met de Global Strategic Priorities (Wereldwijde strategische prioriteiten) van de internationale organisatie. In het beknopt meerjarenplan 2023-2026 staan de hoofdpunten van de strategie die Open Doors volgt en het fondsenwervingsbeleid. 

Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven