Het gebeurt zo nu en dan dat christenvluchtelingen in Nederland het slachtoffer worden van bedreiging, discriminatie of lichamelijk geweld. Daarom zette stichting Gave eind november 2018 in samenwerking met Open Doors en SDOK een meldpunt op. Hier kunnen christenvluchtelingen melding maken van een bedreiging.

Stichting Gave beheert en onderzoekt alle binnengekomen meldingen. Zo kan de omvang en de ernst van het probleem in kaart worden gebracht en wordt de overheid gestimuleerd tot een adequate aanpak. Het meldpunt is meertalig opgezet (o.a. Arabisch, Engels en Nederlands).

Stichting Gave en COA

In mei 2019 meldde stichting Gave drie meldingen te hebben ontvangen van christenen die te maken kregen met vijandigheden vanwege hun geloof. Toch geeft dit beperkte aantal aanmeldingen volgens hen niet aan wat er in werkelijkheid speelt: “De signalen dat er christenen en bekeerlingen zijn met gevoelens van onveiligheid zijn hiervoor te duidelijk.” Mogelijke redenen voor het lage aantal reacties zijn de onbekendheid van het meldpunt en de verwachting dat de situatie toch niet zal veranderen. Stichting Gave is op dit moment in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om gebruik van het meldpunt aan te moedigen. 

Wij zijn blij dat er een meldpunt bedreigingen is. Het is voor ons belangrijk dat mensen die om hun christelijk geloof worden gediscrimineerd of verdrukt, hulp kunnen krijgen. Omdat wij werken volgens de Ranglijst Christenvervolging in landen waar vervolging van christenen plaatsvindt, zijn we niet actief in hulpverlening in Nederland. Stichting Gave werkt wel in Nederland en heeft haar expertise opgebouwd. Daarom ondersteunen wij hen in dit initiatief.

Bron: RD/Gave. 

Kent u christenvluchtelingen in Nederland die te maken hebben met bedreigingen vanwege hun geloof? Wijs hen dan op het meldpunt bedreigingen van stichting Gave.