Theoloog Willem van der Deijl

Kerkleiders-­
blog 2022

‘Geroepen om te lijden’

Theologische stemmen uit verleden en heden over het lijden van de kerk

‘Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden…’

Marcus 8:31


Waarom lijdt de kerk? Waarom worden vandaag 360 miljoen christenen om hun geloof vervolgd? Is er een verklaring of een reden waarom dit gebeurt? Het Nieuwe Testament geeft ons het begin van een antwoord op die vragen: dit is omwille van Jezus Christus. Hij is Degene die moest lijden. Maar soms lijkt het of ook de kerk moet lijden. Zo is dat beleefd en beleden door christenen in verschillende tijden en situaties. De kerk is geroepen om te lijden omwille van Christus en in Zijn voetsporen te treden (1 Petrus 2:21), geloofden zij. Waarom? Daarop werden in verschillende situaties uiteenlopende antwoorden gegeven, geïnspireerd op de Bijbel.

In deze serie van zeven studies in de tijd voor Pasen verkennen we die antwoorden: stemmen uit de theologiegeschiedenis die vormend zijn geweest voor het denken over het lijden van de kerk van Christus. Deze stemmen helpen ons ook vandaag om Bijbels-theologisch inzicht te krijgen in het waarom van christenvervolging. Maar ook voor onszelf klinkt dan de confronterende vraag: ‘hoe treden wij in Zijn voetsporen? Wat is onze roeping?’

We verkennen de volgende perspectieven:

  1. Theologie van het martelaarschap
  2. Theologie van het getuigenis
  3. Theologie van het kruis
  4. Theologie van vreemdelingschap
  5. Theologie van priesterschap
  6. Theologie van dienstbaarheid
  7. Geroepen om te overwinnen

De zes perspectieven laten elk iets zien van de identiteit van de Here Jezus, en hoe de kerk daarin deelt – hoe de kerk treedt in de voetsporen van Hem die moest lijden. Mijn wens is dat deze studie ons verdieping geeft in het kennen van Jezus Christus, de Gekruisigde. Het Lam heeft overwonnen – laten wij Hem volgen.

Willem van der Deijl
Theoloog Open Doors Nederland

Doornenkroon

Theologie van het martelaarschap

Waarom lijdt de kerk? Waarom worden vandaag 360 miljoen christenen om hun geloof vervolgd? Is er een verklaring of een reden waarom dit gebeurt? Het Nieuwe Testament geeft ons het begin van een antwoord op die vragen: dit is omwille van Jezus Christus. Hij is Degene die moest lijden. Maar soms lijkt het of ook de kerk moet lijden. Zo is dat beleefd en beleden door christenen in verschillende tijden […]

Lees de 1e blog van de serie
Gebroken aardewerk pot met muntgeld

Theologie van het getuigenis

Martelaren-kerk Waarom moet de kerk lijden? De kerk begon als martelaren-kerk, en is dat in sommige landen ook vandaag nog. Christenen offeren hun leven voor de Here Jezus, zoals Hij Zijn leven voor hen heeft gegeven. Maar wat was de roeping van de gelovigen toen de vervolgingen voorbij waren en toen de kerk wereldlijke macht kreeg? Hoe treedt de kerk, hoe treden wijzelf, in de voetsporen van onze Heer? De […]

Lees de 2e blog van de serie
Houten kruis aan muur

Theologie van het kruis

Betekenis van het kruis Waarom moet de kerk lijden? Nadat de Here Jezus aankondigde dat Hij Zelf veel zou moeten lijden, maakte Hij duidelijk dat wie achter Hem aan wil komen dagelijks zijn kruis op zich moet nemen en Hem moet volgen (Lucas 9:22-23). Luther herontdekte de cruciale betekenis van het kruis, niet alleen voor onze rechtvaardiging maar ook voor de roeping van de kerk. Daarover gaat dit derde deel […]

Lees de 3e blog van de serie
Schilderij op de grond

Theologie van vreemdelingschap

Vreemdelingen in eigen land De vervolgde kerk maakt deel uit van wat in het Engels de majority world wordt genoemd: de niet-westerse wereld die het grootste deel van de mensheid uitmaakt. Verreweg de meeste christenen in de wereld leven in die meerderheidswereld (‘het Zuiden’). Ze leven daar meestal als minderheid in een samenleving die pluraal is of waar een andere godsdienst overheersend is. Deze christenen hebben er nooit over na […]

Lees de 4e blog van de serie
Handen van twee vrouwen

Theologie van priesterschap

Geroepen om priester te zijn Is de kerk geroepen tot lijden? Een belangrijk motief in de Bijbel is de roeping van het volk van God tot priester. De Nieuwtestamentische gemeente treedt daarmee in de voetsporen van Hem, die als Hogepriester Zijn eigen leven offerde tot verzoening van de wereld: ‘Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.’ (Jesaja 53:12). Als de kerk geroepen is om […]

Lees de 5e blog van de serie
Biddende mannen en vrouw

Theologie van dienstbaarheid

Geroepen om te lijden Het is een tegendraadse gedachte, dat de kerk geroepen zou zijn om te lijden. Toch is er veel in het evangelie wat ons op dat spoor zet. In deze Stille Week beseffen we dat het niet om ons gaat, maar om onze Heer. Maar juist om Hem recht te doen en de eer te geven die Hem toekomt, staan we ook nu stil bij de vraag: […]

Lees de 6e blog van de serie
Steen met lam

Geroepen om te overwinnen

Van lijden naar glorie ‘Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om Zijn glorie binnen te gaan?’ (Lucas 24:26). Jezus’ lijden was een heilig moeten, omdat alleen dit lijden de weg opende naar glorie, naar de overwinning van de opstanding. Dat is het Bijbelse patroon: van lijden naar glorie. De Emmaüsgangers waren traag van begrip om dat te zien, maar toen ze het zagen ging hun hart branden, omdat […]

Lees de 7e blog van de serie
Theoloog Willem van der Deijl

Kerkleidersblog 2023

‘Discipelschap’ is een aansprekend thema in de kerk vandaag. Christen-zijn gaat immers niet alleen over wat je gelooft, maar ook over hoe je leeft. Dat spreekt veel mensen aan, want discipelschap heeft een positieve lading: leerling-zijn betekent groeien. Groeien in al het goede van Christus en Zijn koninkrijk. Geestelijke zelfontplooiing klinkt aantrekkelijk. Als we aandachtig luisteren naar wat de Here Jezus Zelf zegt over discipelschap, dan horen we Hem allereerst […]

‘Volg Mij’
Theoloog Willem van der Deijl

Kerkleidersblog 2021

Inzichten uit de participatie-theologie Vervolgde christenen weten uit geloofservaring dat ze in hun lijden één zijn met de Here Jezus die voor ons leed en stierf. Net zoals Paulus schreef in Filippenzen 3:10: ‘Ik wil delen in zijn lijden’. De theologie heeft lang moeite gehad om oog te hebben voor die ervaring van lijden-met-Christus. In de Bijbelgetrouwe theologie viel het accent sterk op Christus’ lijden in onze plaats. En het is goed dat we daar in deze weken voor […]

‘Delen in Christus’ lijden’
Scroll naar boven